Standpunten

ChristenUnie voor waterschap Brabantse Delta

  1. Waterveiligheid heeft voor ons altijd de hoogte prioriteit. Daarnaast is water leven en willen wij zorg dragen voor voldoende zoetwater en zout (grond)water zo ver mogelijk terug dringen.
  2. Wij willen de waterkwaliteit verder verbeteren, door riool overstorten en lozingen van vervuild water zo veel mogelijk terug te dringen. Natuurontwikkeling langs onze sloten, beken en rivieren zorgt ook voor schoner water.
  3. Wij vinden dat grondbezitters zoals agrariërs en natuurorganisaties zelf hun (grond)waterniveau kunnen bepalen binnen de bandbreedte die het waterschap voor het peilgebied heeft vastgesteld.
  4. Wij willen het oppervlakte watersysteem gereed maken voor de klimaat ontwikkelingen. Dus enerzijds water kunnen vasthouden en anderzijds bij hevige neerslag kunnen afvoeren.
  5. Wij willen dat het waterschap actief inzet op het voorkomen van medicijnresten, plastic en drugs in het afvalwater. Wat er toch inkomt zal door inzet van het waterschap bij de waterzuivering zoveel mogelijk worden verwijderd.
  6. Wij willen dat het waterschap bij al zijn (kern)taken inzet op het terugwinnen van grondstoffen en inhaakt op processen die behoren bij de circulaire (landbouw)economie. 
  7. Wij vinden dat medewerkers van het waterschap goed bereikbaar moeten zijn voor de inwoners en ondernemers. Deze allrounders zorgen voor een vlotte en gedegen oplossing voor de problemen.