Visie

Visie

Het bestuur wordt voor de periode 2019-2023 gekozen. Maar alles wat het bestuur doen in die periode is voor voor de lange termijn. Een termijn waarvoor een visie nodig is. Met andere woorden wat hebben wij nu en waar willen wij (idealiter) naar toe om onze taken naar behoren te blijven uitvoeren.

 

Klimaat.

De ChristenUnie wil mee bewegen met deze verandering zodat ook in de toekomst iedereen veilig woont en voldoende water heeft. Hiervoor willen Wij dat de hydrologen en waterbouwkundigen van het waterschap op basis van de wetenschappelijke klimaatgegevens een stuur document maken voor het watersysteem en daarin aangeven welke aanpassingen zij nodig achten. Een document die voor het bestuur als leidraad geldt bij hun besluiten rondom de inrichting van het watersysteem binnen de klimaatsontwikkelingen

 

Schoon water

De ChristenUnie wil streven naar schoon water. Waarbij de kwaliteit ten goede komt aan de dieren en planten in het water en op het land. Lettend op alle bodemsoorten en (grond)waterstromingen is schoon water niet vast te stellen op basis van 1 norm. De ChristenUnie wil de waterkwaliteitsnormen daarom laten afhangen van de omgeving. Om dit mogelijk te maken dient het waterschap voor elke bodemsoort in zijn werkgebied de natuurlijke achtergrond waarden vast te stellen, die op basis van de bodem aanwezig zal zijn in het water.

Waterzuiveringen.

De ChristenUnie wil alle waterzuiveringen geschikt maken voor het verwijderen van complexe (chemische) verbindingen (o.a. drugs en medicijnresten) die ondanks preventie in het afvalwater terecht komen. Op de korte termijn (deze bestuursperiode) dient Brabantse Delta samen met de 20 andere waterschappen zich in te zetten op onderzoek naar de verwijderingstechnieken. Op de lange termijn vraagt dit aanpassingen aan de waterzuiveringen. In het verlengde hiervan is de ChristenUnie van mening dat het waterschap naast het produceren van bio-plastic uit het slib ook moet inzetten op het terugwinnen van waardevolle grondstoffen die door het zuiveringsproces zijn vastgelegd.