Taken

Zorgen voor droge voeten.

Deze taak omvat eigenlijk 2 aspecten. Enerzijds ervoor zorgen dat bij hoog water in de rivieren er geen wateroverlast ontstaat door goed beheer van dijken. Anderzijds liggen sommige gebieden zo laag dat door peilbeheer in de sloten ervoor gezorgd moet worden dat het grondwater geen problemen veroorzaakt. Ook de afvoercapaciteit van de sloten, beken en rivieren zijn daarbij niet te onderschatten

Welke uitdagingen zien wij als ChristenUnie.

Het inschatten van gevolgen door de klimaatsontwikkelingen op de waterstanden en de hoeveelheid water.

Wat willen wij doen.

 • Schade aan dijken en/of belemmeringen in sloten, beken en rivieren door (wilde) dieren voorkomen.
 • Binnen de bandbreedte die het waterschap heeft vastgesteld mogen agrariërs en natuurbeheerders zelf het (grond)waterniveau bepalen.
 • Het watersysteem gereed maken voor de klimaatsontwikkelingen

Zorgen voor voldoende water.

Onder kerntaak droge voeten houden is het afvoeren van regenwater en het peilbeheer al genoemd. Maar daarbij ging het om een teveel aan water. Voldoende water is een veel lastiger aspect. Want ook de kwaliteit speelt een rol. Niet alleen van het oppervlakte water maar ook van het grondwater. Bij kwaliteit speelt o.a. de vraag of het water zoet of zout is. Wat voldoende water is voor het  landbouwperceel, kan voor het naastliggende natuurgebied net weer teveel of te weinig zijn. Voldoende water is dus afhankelijk van de landfunctie en de doelen in het gebied. Voldoende water betekend dus ook het vasthouden van water om minder snel een water te kort te hebben bij droogte. Dat vraagt dus een aanpassing in de slootinrichting. Meer ruimte, maar ook het vertragen van de afvoer bij lage waterstanden.

Welke uitdagingen zien wij als ChristenUnie

Het systeem geschrikt maken voor de klimaatsveranderingen en een evenwicht vinden tussen de diverse belangen.

Wat willen wij doen.

 • Het watersysteem beheren en inrichten met het oog op de klimaatsontwikkelingen
 • Bij aanpassen van het systeem de natuurontwikkeling bevorderen en natuurgebieden via de watergangen met elkaar verbinden.
 • Samen werken met  en luisteren naar de agrariër, natuurbeheerder en inwoners.
 • Waar mogelijk water berging realiseren om droogte tegen te gaan.
 • Verbeteren van waterkwaliteit
 • Zorgen voor voldoende zoetwater
 • Waterkwaliteitsnormen gebiedsafhankelijk maken

Zorgen voor schoon water

Een belangrijke kerntaak. Omdat het ervoor zorgt dat al het afvalwater dat in de riolering komt wordt gezuiverd. Dat vraagt om goed werkende waterzuiveringen. Waterzuiveringen die optimaal functioneren. Optimaal functioneren lukt het beste wanneer er een constante stroom is aan afval water met ongeveer dezelfde samenstelling. Regenwater in het systeem is dus niet wenselijk. Maar ook ongewenste stoffen door bijvoorbeeld het lozen van drugsafval kan het functioneren van de waterzuiveringen sterk verminderen. Ook staat het waterschap door nieuwe inzichten voor grote uitdagingen.

Welke uitdagingen zien wij als ChristenUnie

Wij zien 3 uitdagingen.

 • Het verwijderen van plastic, drugsafval en medicijnresten uit het afvalwater
 • Het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater en of restproducten.
 • De waterzuiveringen inzetten binnen de energietransitie.

Wat willen wij daarvoor doen

 • Inzetten op preventie en zo voorkomen dat plastic, drugsafval en medicijnresten in het afvalwater komt.
 • Inzetten op het verwijderen van plastic, drugsafval en medicijnresten.
 • Inzetten op het terugwinnen van grondstoffen en inhaakt op processen die behoren bij de circulaire economie.
 • Samen met gemeenten inzetten op het scheiden van regenwater en afvalwater